Algemene huurvoorwaarden

 

Algemene huurvoorwaarden

Algemeen

 

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode van het moment van de levering tot het moment van ophaling. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van NONS B.V. 

Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. 

Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat van het gehuurde goed heeft vergewist.

 

 

De verhuurder staat in voor de op-, afbouw van het materiaal tenzij anders vermeld in de offerte of werkbon. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en staat in voor het gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik.

 

 

De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik en/of de op- of de afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

 

 

De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van het gehuurde materiaal te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstans van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

 

 

Het is ten strengste verboden om stickers, plakband, duimspijkers, nietjes of schroeven aan te brengen op het gehuurde materiaal. Alsook schrijven op het gehuurde materiaal met zowel uitwisbare als niet uitwisbare inkt

 

Reservaties

 

Reserveren kan telefonisch of via e-mail. Een reservatie is pas definitief wanneer ze door ons werd bevestigd.

Deze bevestiging gebeurt via een e-mail waarin er tevens ook praktische informatie zal staan

Annulaties

Bij slecht weer kan een reservatie kosteloos worden geannuleerd tot 8u ‘s ochtends van de dag waarop de levering was voorzien.   Voor alle andere gevallen van annulatie zal een kost van 50% van de totale huursom worden aangerekend aan de huurder.  NONS B.V. behoudt zich het recht voor om ten aller tijde de reservering te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld bij slecht weer of een voorspelling van onweer. 
Annulaties door NONS B.V. kunnen in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling van de huurder.

Prijzen en betalingen

Al onze prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%). Indien u een factuur wenst, gelieve dit meteen te vragen bij de reservatie. 

De betaling van de volledige huurprijs alsook de waarborgsom dient ten laatste betaald te worden bij de levering en of ophaling als de huurder kiest voor zelf op te halen. Dit kan cash of via de Bancontact/Payconiq app tenzij anders vermeld op de factuur of offerte. 

 

Indien de huurder niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de huurder te verhalen. 

 

In geval van niet of laattijdige levering zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder

Voor onze zakelijke klanten kunnen wij een factuur opstellen. De huurder verbindt zich ertoe om binnen de 10 dagen na factuurdatum de factuur te voldoen.

 

In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal een ingebrekestelling worden gestuurd en een verwijlintrest van 5% per maand aangerekend worden.

 

 

Gebruik van de springkastelen

De huurder dient het springkasteel te gebruiken “als een goede huisvader.”  

Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. De kinderen dienen ten aller tijde onder het toezicht van een volwassene te staan. Het gebruik van een fluitje wordt aangeraden.  

NONS B.V. kan in  geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik van het springkasteel.  
Tijdens het gebruik dient er rondom het springkasteel een vrije ruimte van minstens 1,8m te zijn.  

Het is verboden om:  
– het springkasteel te betreden met schoenen, juwelen of andere puntige voorwerpen;  
– voedsel, drank of kauwgom te nuttigen in het kasteel;  
– de buitenwanden te beklimmen en op de muren te kruipen;  
– het springkasteel op te blazen of af te laten wanneer er personen in aanwezig zijn;  
– te springen op het voorste gedeelte. Dit dient enkel als opstap;  
– met zand of modder in het kasteel te spelen;  
– de blower(s) af te dekken;  
– het springkasteel na opbouw nog te verplaatsen en dit tijdens de gehele duur van de huurperiode.  

Bij stroomuitval of drukverlies dient het kasteel eerst te worden ontruimd. Men dient te wachten tot de motor van de blazer(s) volledig tot stilstand is/zijn gekomen, alvorens deze opnieuw op te starten. 
Bij een huurperiode van één dag, dient het kasteel permanent opgeblazen te blijven tot NONS B.V. het weer komt ophalen.  

Bij een huurperiode van meer dan één dag, dienen (voor bewaring ‘s nachts) volgende maatregelen door de huurder te worden genomen:  

– Het eventuele regenwater laten aflopen alvorens het kasteel af te laten,  
– Torens en muren naar binnen plooien,
– het springkasteel in twee plooien en er het bijgeleverde zeil overgooien.  
– De blowers en verlengsnoeren dienen binnen gezet te worden, buiten het bereik van kinderen.

Gehuurd materiaal

Tafels, stoelen, statafels en plooitenten dienen steeds op een vlakke oppervlakte te staan.Het is verboden om op de tafels, stoelen of plooitafels te staan of ze op een andere manier te gebruiken als waarvoor ze ontworpen zijn.

Waarborg & voorschot

Er kan door NONS B.V. steeds gekozen worden om een huurwaarborg aan te rekenen voor het gehuurde materiaal en voor bestellingen boven de 200 euro kan een voorschot gevraagd worden. Deze huurwaarborg zal terug betaald worden na inspectie van het gehuurde materiaal na inspectie van de goederen  bij ophaling en/of terug brengen van de huurder indien zo afgesproken en dit binnen tien (10) dagen na het einde van de huurperiode.

 

 

Indien er schade aan het gehuurde materiaal is die anders is als normale slijtage zal deze huurwaarborg eerst gebruikt worden om de geleden schade te bekostigen, niet
tegenstaande de mogelijkheid van NONS B.V. om bijkomende schade te verhalen op de huurder.

Voorzieningen

Er dient een minimale doorgang te zijn van 1,5 meter breed (de breedte van een gewone voordeur volstaat niet altijd)  
NONS  B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade (trappen, muren, deur, inboedel…) indien er geen of onvoldoende vrije doorgang is bij de plaatsing.  

Een springkasteel weegt 100 tot 200kg, wij vragen dan ook dat er altijd minstens één volwassene aanwezig is tijdens het laden en plaatsen van het springkasteel.  
Er dient een stopcontact van 220V (minimaal 16A) aanwezig te zijn binnen de 50m van de plaats waar het springkasteel opgesteld dient te worden.  

De ondergrond moet vlak zijn en vrij van scherpe of puntige voorwerpen.  Bij zand of braakliggende grond dient de blower op een karton te staan om geen zand aan te zuigen.

 

Betwistingen

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.